INFORMACJA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: info@beretta.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) związanych z rejestracją i przeprowadzeniem szkolenia – 6 ust. 1 lit b RODO;
b) zawarciem i realizacją umów dotyczących tego szkolenia– art. 6 ust. 1 lit b RODO;
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. w celach archiwalnych, dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy, lub inne podmioty, którym przekazanie może być konieczne w celu realizacji uzasadnionych celów administratora takich jak obsługa wymienionych wyżej uzasadnionych celów Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, na podstawie wiążących reguł korporacyjnych (BCR) Binding Corporate Rules | European Data Protection Board (europa.eu).
6. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. Dane pozyskane w celu przeprowadzenia szkolenia do końca roku kalendarzowego w którym odbyłeś szkolenie. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w celach wskazanych w pkt 3) ppkt c) przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit f i nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
11. Podanie danych jest niezbędne do rejestracji i odbycia szkolenia oraz wynikających z tego potencjalnych roszczeń. Brak podania danych osobowych uniemożliwia rejestrację i odbycie szkolenia.
12. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.