INFORMACJA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • inspektorem ochrony danych w RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie jest Monika Jurkiewicz m.jurkiewicz@kancelaria-jurkiewicz.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są e celach:
  1. związanych z rejestracją i przeprowadzeniem szkolenia – 6 ust. 1 lit b RODO;
  2. zawarciem i realizacją umów dotyczących tego szkolenia– art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. w celach archiwalnych, dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co   jest   naszym   prawnie   uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); W  celu  badania  satysfakcji  klientów  i  określania  jakości  naszej  obsługi,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy, lub inne podmioty, którym przekazanie może być konieczne w celu realizacji uzasadnionych celów administratora takich jak obsługa wymienionych wyżej uzasadnionych celów Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, na podstawie Obowiązujących Zasad Korporacyjnych United Technolgies z dnia 15 maja 2017 r. oraz z zachowaniem reguł wynikających z Podręcznika Reguł Korporacyjnych (Rozdział 24) United Technolgies oraz wydanej na jego podstawie Polityki Ochrony Danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. wydanych dla Rug Riello Urządzenia Grzewcze SA z siedzibą w Warszawie.
 • Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. Dane pozyskane w celu przeprowadzenia szkolenia do końca roku kalendarzowego w którym odbyłeś szkolenie. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w celach wskazanych w pkt 3) ppkt c) przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit f i nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • Podanie danych jest niezbędne do rejestracji i odbycia szkolenia oraz wynikających z tego potencjalnych roszczeń. Brak podania danych osobowych uniemożliwia rejestrację i odbycie szkolenia.
 • W oparciu o dane  osobowe  Administrator nie  będzie  podejmował  wobec Państwa zautomatyzowanych    decyzji,    w    tym    decyzji    będących    wynikiem profilowania.