Informacja o polityce prywatności

Spółka RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A., należąca do Grupy Riello oraz UTC Climate, Controls & Security (łącznie „Riello”) zobowiązuje się do zapewnienia ochrony prywatności odwiedzających jej stronę internetową („Strona internetowa”) oraz użytkowników jej aplikacji mobilnych („Aplikacje”), a także Danych osobowych gromadzonych od poszczególnych osób i przetwarzanych poza Stroną internetową i aplikacjami. Ważne jest, aby nasi użytkownicy rozumieli sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe (jak określono poniżej).

Niniejsza Informacja o polityce prywatności opisuje nasze praktyki związane z Danymi osobowymi zgromadzonymi za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych Riello i/lub poza Stronami internetowymi i Aplikacjami, chyba że istnieje oddzielna informacja o polityce prywatności na temat konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub też do innych celów.  Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy wyłącznie przypadków, w których obowiązujące przepisy prawa dotyczące prywatności nakazują jej podania, i tylko w takich przypadkach zachowuje ważność.

Jakie Dane osobowe gromadzi firma Riello? W jaki sposób gromadzi ona tego rodzaju informacje?

„Dane osobowe” to informacje, za pomocą których można określić tożsamość osoby fizycznej lub dzięki którym istnieje taka możliwość.  Firma Riello może gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Państwa Dane osobowe w celu zapewnienia na Państwa prośbę usług, produktów lub informacji.

Proces gromadzenia informacji zostanie Państwu wyraźnie przedstawiony i będą Państwo mieli możliwość podjęcia decyzji o ich przekazaniu lub też nie. Jeśli zdecydują się Państwo na niepodawanie żadnych Danych osobowych, o których podanie prosimy, firma Riello może nie być w stanie zrealizować Państwa transakcji ani dostarczyć na Państwa prośbę informacji, usług lub produktów. Firma Riello może gromadzić od Państwa informacje łącznie z Państwa Danymi osobowymi podczas przesyłania formularza lub zapytania lub też podczas rejestracji produktu w firmie Riello, na przykład:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa pracodawcy, numer telefonu, adres e-mail i numer faksu. Firma Riello może również poprosić Państwa o podanie Danych osobowych dotyczących rejestrowanego produktu lub osoby/firmy, która dokonała jego montażu lub odpowiada za jego konserwację.

Firma Riello może również gromadzić Dane osobowe podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej lub naszych Aplikacji, na przykład dane identyfikacyjne urządzenia, adres IP, pliki dziennika i dane dotyczące lokalizacji. Więcej informacji można znaleźć w znajdującym się poniżej rozdziale „W jaki sposób firma Riello korzysta z plików cookie lub innych technologii śledzenia?”.

Możemy wymagać gromadzenia innych informacji do celów związanych z konkretnym formularzem, konkretną funkcją lub inną usługą, z którego(-ej) mogą Państwo korzystać lub który/którą mogą Państwo zamówić. Treść tego rodzaju informacji będzie różna w zależności od metody ich gromadzenia oraz konkretnego(-ych) celu/celów, do których informacje te są gromadzone:

W przypadku personelu dostawców, sprzedawców i klientów biznesowych

–   Nazwisko łącznie z imieniem, nazwiskiem rodowym, drugim imieniem i wszelkimi przyrostkami (takimi jak Junior czy Senior)

–   Informacje identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny (całość lub część), prawo jazdy wydane przez organizacje rządowe, paszport lub inny dokument — gromadzone pod warunkiem, że jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodnym z nimi zakresie

–   Informacje kontaktowe w sytuacjach awaryjnych

–   Informacje kontaktowe miejsca zatrudnienia łącznie z numerami telefonu, numerem faksu, adresem e-mail, numerem pagera, adresem pocztowym oraz lokalizacją miejsca pracy

–   Informacje dotyczące doświadczenia, edukacji i historii zatrudnienia, kategorii umiejętności, licencji, certyfikatów, członkostwa i uczestnictwa w związkach zawodowych lub organizacjach zawodowych lub też upoważnienia do realizacji konkretnego zadania

–   Kwalifikacje do działania jako sprzedawca, na przykład informacje dotyczące konfliktu interesów

–   Informacje na temat zatrudnienia łącznie z nazwą zajmowanego stanowiska pracy, działem i pełnioną funkcją

–   Informacje na temat pracodawcy łącznie z nazwą firmy, jej lokalizacją i krajem prowadzenia działalności

–   Nazwa przełożonego i asystenta

–   Informacje dotyczące szkolenia

–   Informacje dotyczące osoby odwiedzającej łącznie z godziną, datą i lokalizacją wizyt, informacjami dotyczącymi pojazdu do celów związanych z parkowaniem oraz informacje potrzebne do prowadzenia dzienników odwiedzającego i jego kontroli

–   Informacje na temat środowiska, stanu zdrowia i bezpieczeństwa

–   Umowy, programy i działania, w których uczestniczy dana osoba

–   Informacje dotyczące płatności łącznie z danymi identyfikacyjnymi i numerami kont

–   Preferencje dotyczące języka i komunikacji

–   Informacje zgromadzone podczas dobrowolnej ankiety lub promocji lub też przez korzystanie z produktu, na przykład systemu zabezpieczeń

–   Lista przekazanych lub otrzymanych symbolicznych upominków

W przypadku osób korzystających gościnnie z systemów i urządzeń firmy Riello i osób upoważnionych do korzystania z systemów firmy Riello

–   Nazwisko łącznie z imieniem, nazwiskiem rodowym, drugim imieniem i wszelkimi przyrostkami (takimi jak Junior czy Senior)

–   Informacje identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny (całość lub część), prawo jazdy wydane przez organizacje rządowe, paszport lub inny dokument — gromadzone pod warunkiem, że jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodnym z nimi zakresie

–   Informacje kontaktowe w sytuacjach awaryjnych

–   Informacje kontaktowe miejsca zatrudnienia łącznie z numerami telefonu, numerem faksu, adresem e-mail, numerem pagera, adresem pocztowym oraz lokalizacją miejsca pracy

–   Informacje na temat zatrudnienia łącznie z nazwą zajmowanego stanowiska pracy, działem i pełnioną funkcją

–   Informacje na temat pracodawcy łącznie z nazwą firmy, jej lokalizacją i krajem prowadzenia działalności

–   Nazwa przełożonego i asystenta

–   Dzienniki sieci komunikacyjnych firmy Riello i UTC uwzględniające zastosowanie firmowych telefonów, komputerów, komunikacji elektronicznej (na przykład poczta mailowa) i inne informacje i technologie komunikacyjne

–   Informacje dotyczące dostępu do komputerów i urządzeń oraz powiązanych upoważnień

–   Informacje dotyczące osoby odwiedzającej łącznie z godziną, datą i lokalizacją wizyt, informacjami dotyczącymi pojazdu do celów związanych z parkowaniem oraz informacje potrzebne do prowadzenia dzienników odwiedzającego i jego kontroli

–   Informacje na temat środowiska, stanu zdrowia i bezpieczeństwa

W przypadku klientów (klienci i użytkownicy końcowi) niektórych produktów firmy Riello

–   Nazwisko łącznie z imieniem, nazwiskiem rodowym, drugim imieniem i wszelkimi przyrostkami (takimi jak Junior czy Senior)

–   Adres zamieszkania i numery telefonu łącznie z numerem telefonu komórkowego

–   Informacje dotyczące płatności łącznie z danymi identyfikacyjnymi i numerami kont

–   Preferencje dotyczące języka i komunikacji

–   Informacje zgromadzone podczas dobrowolnej ankiety lub promocji lub też przez korzystanie z produktu, na przykład systemu zabezpieczeń

–   Informacje dotyczące gwarancji, takie jak rodzaj zakupionego produktu, oraz informacje związane z serwisowaniem produktu

Dlaczego firma Riello gromadzi Państwa Dane osobowe?

Gromadzimy tego rodzaju informacje w celu zapewnienia zindywidualizowanych usług i treści dostosowanych do Państwa konkretnych potrzeb i zainteresowań.  Państwa informacje mogą być wykorzystywane przez firmę Riello w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych, zatwierdzenia Państwa uprawnień użytkownika i umożliwienia Państwu dostępu do pewnych obszarów naszej Strony internetowej, naszych Aplikacji lub mediów społecznościowych lub też umożliwienia Państwu złożenie podania o pracę w firmie Riello.

Dane osobowe gromadzone na Stronie internetowej lub w Aplikacji mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostarczenia żądanych informacji, produktów lub usług;
 • reklamowania produktów, usług, promocji i zdarzeń związanych z firmą Riello;
 • doskonalenia naszych produktów, usług, ankiet, Stron internetowych i Aplikacji;
 • analizowania Państwa działań na naszej Stronie internetowej i w naszych Aplikacjach;
 • zapewnienia usług inwestorskich;
 • podczas składania przez Państwa podania o pracę, dokonywania oceny Państwa stopnia zainteresowania i/lub umożliwiania składania podania o zatrudnienie w firmie Riello;
 • pozyskiwania danych dotyczących lokalizacji w celu zapewnienia wymaganych informacji lub usług;
 • zapewnienia ochrony przed oszustwami lub prowadzenia dochodzenia dotyczącego podejrzewanych lub rzeczywistych działań niezgodnych z prawem;
 • prowadzenia wymaganych przez prawo badań związanych z listami sankcyjnymi i antyterrorystycznymi;
 • odpowiadania na uzasadnione żądania prawne ze strony organów ścigania lub innych rządowych organów regulacyjnych;
 • opracowywania nowych ofert, udoskonalania jakości naszych produktów, poprawy i personalizacji doświadczeń użytkowników oraz udoskonalania sposobu przygotowania przyszłych treści na podstawie Państwa zainteresowań oraz preferencji naszej ogólnej populacji użytkowników; lub
 • prowadzenia dochodzeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi i ich wypełnienia.

Dane osobowe personelu dostawców, sprzedawców i klientów biznesowych mogą być wykorzystywane w celu:

 • utrzymania systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa („ERP”, Enterprise Resource Planning), systemów obsługi przebiegu pracy i innych systemów technologii informacyjnej („IT”) łącznie z przebiegami pracy, mających na celu udokumentowanie uczestnictwa w organizacjach zawodowych firmy Riello oraz przekazywanie lub otrzymywanie podarunków i różnych form gościnności biznesowej
 • Zapewnienia należytej staranności sprzedawców
 • Zarządzania bezpieczeństwa fizycznego i powiązanych informacji, w tym

– Kontrola dostępu i zabezpieczeń związanych z komputerem i innymi systemami

– Dostęp do Internetu, intranetu, poczty e-mail, mediów społecznościowych i innych systemów elektronicznych

– Skanowanie i przeprowadzanie analiz pod kątem wirusów, włamań i zagrożeń wewnętrznych

– Dostęp do urządzeń i zapewnienie ich bezpieczeństwa

 • Przygotowania na klęski żywiołowe
 • Odpowiadania na sytuacje uwzględniające zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa łącznie z sytuacjami awaryjnymi
 • Tworzenia kopii zapasowych danych i ich odzyskiwanie
 • Nadzorowania śledzenia lokalizacji, czasu trwania i innych danych telematycznych konkretnych zasobów firmy Riello w celach związanych z zarządzaniem świadczonymi usługami, bezpieczeństwem i zarządzaniem skutecznością
 • Zarządzania kontrolami importu, eksportu i innych kwestii handlowych łącznie z autoryzacją aplikacji i zarządzaniem określaniem dostępu do kontrolowanej technologii i/lub artykułów, a także kontrolowaniem sankcji i embarg
 • Administrowania marketingiem, umowami, wspólnymi przedsięwzięciami i innymi działaniami biznesowymi, w tym między innymi przetwarzaniem faktur i płatności, zarządzeniem projektami oraz prowadzeniem ankiet i promocji
 • Opracowywania, sprzedaży, wytwarzania i udoskonalania produktów
 • Zapewniania obsługi klienta i jego wsparcia
 • Szkolenia i zapewniania certyfikatów personelu klientów, dostawców i sprzedawców
 • Prowadzenia kontroli dostawców i sprzedawców oraz należytej staranności ich działań wraz z ocenami zagrożeń
 • Opracowywania budżetu i zarządzania nim oraz planowania finansów i składania powiązanych z nimi sprawozdań
 • Odpowiadania na zapytania lub problemy przesyłane do programu Ombudsman
 • Przeprowadzania audytów i kontroli zgodności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi politykami, rozporządzeniami i prawami
 • Przeprowadzania dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych łącznie z kontrolami kwestii prawnych, globalnej etyki i zgodności oraz zgodności z międzynarodowymi przepisami handlowymi oraz wszelkich wynikających z nich ujawnień względem agencji rządowych
 • Oceniania i zgłaszania konfliktów interesu
 • Rozwiązywania problemów dotyczących środowiska, stanu zdrowia i bezpieczeństwa łącznie z roszczeniami dotyczącymi urazów i szkód
 • Ścigania i zapewniania obrony roszczeń dotyczących postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych lub regulacyjnych, w tym między innymi działań przedsądowych, gromadzenia dowodów, ustaleń, dokumentacji sądowych i ustaleń w formie elektronicznej
 • Odpowiadania na wnioski organów ścigania i innych organów rządowych
 • Zapewnienia ochrony praw własności intelektualnej, w tym między innymi wniosków patentowych
 • Planowania działań biznesowych łącznie z planowaniem realizacji fuzji, przejęć i zbyć
 • Zgodnie z wymaganiami lub wyraźnym upoważnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami lub rozporządzeniami

Dane osobowe osób odwiedzających systemy i zakłady firmy Riello i osób upoważnionych do korzystania z systemów firmy mogą być wykorzystywane do:

 • Odpowiadania na sytuacje uwzględniające zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa łącznie z sytuacjami awaryjnymi
 • Zarządzania komunikatami i zawiadomieniami
 • Utrzymywania systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa („ERP”, Enterprise Resource Planning), systemów obsługi przebiegu pracy i innych systemów technologii informacyjnej („IT”)
 • Zarządzania bezpieczeństwa fizycznego i powiązanych informacji, w tym

– Kontrola dostępu i zabezpieczeń związanych z komputerem i innymi systemami

– Dostęp do Internetu, intranetu, poczty e-mail, mediów społecznościowych i innych systemów elektronicznych

– Skanowanie i przeprowadzanie analiz pod kątem wirusów, włamań i zagrożeń wewnętrznych

– Dostęp do urządzeń i zapewnienie ich bezpieczeństwa

– Przygotowanie na klęski żywiołowe

 • Tworzenia kopii zapasowych danych i ich odzyskiwanie
 • Nadzorowania śledzenia lokalizacji, czasu trwania i innych danych telematycznych konkretnych zasobów firmy Riello w celach związanych z zarządzaniem świadczonymi usługami, bezpieczeństwem i zarządzaniem skutecznością
 • Zarządzania kontrolami importu, eksportu i innych kwestii handlowych łącznie z autoryzacją aplikacji i zarządzaniem określaniem dostępu do kontrolowanej technologii i/lub artykułów, a także kontrolowaniem sankcji i embarg
 • Administrowania marketingiem, umowami, wspólnymi przedsięwzięciami i innymi działaniami biznesowymi, w tym między innymi przetwarzaniem faktur i płatności, zarządzeniem projektami oraz prowadzeniem ankiet i promocji
 • Szkolenia i zapewniania certyfikatów personelu klientów, dostawców i sprzedawców
 • Prowadzenia kontroli dostawców i sprzedawców oraz należytej staranności ich działań wraz z ocenami zagrożeń
 • Opracowywania budżetu i zarządzania nim oraz planowania finansów i składania powiązanych z nimi sprawozdań
 • Odpowiadania na zapytania lub problemy przesyłane do programu Ombudsman
 • Przeprowadzania audytów i kontroli zgodności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi politykami, rozporządzeniami i prawami
 • Przeprowadzania dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych łącznie z kontrolami kwestii prawnych, globalnej etyki i zgodności oraz zgodności z międzynarodowymi przepisami handlowymi oraz wszelkich wynikających z nich ujawnień względem agencji rządowych
 • Oceniania i zgłaszania konfliktów interesu
 • Rozwiązywania problemów dotyczących środowiska, stanu zdrowia i bezpieczeństwa łącznie z roszczeniami dotyczącymi urazów i szkód
 • Ścigania i zapewniania obrony roszczeń dotyczących postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych lub regulacyjnych, w tym między innymi działań przedsądowych, gromadzenia dowodów, ustaleń, dokumentacji sądowych i ustaleń w formie elektronicznej
 • Odpowiadania na wnioski organów ścigania i innych organów rządowych
 • Planowania działań biznesowych łącznie z planowaniem realizacji fuzji, przejęć i zbyć
 • Zgodnie z wymaganiami lub wyraźnym upoważnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami lub rozporządzeniami

Dane osobowe konsumentów (klientów i użytkowników końcowych) konkretnych produktów firmy Riello mogą być w wykorzystywane w celu:

 • Odpowiadania na sytuacje uwzględniające zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa łącznie z sytuacjami awaryjnymi
 • Zarządzania komunikatami i zawiadomieniami
 • Tworzenia kopii zapasowych danych i ich odzyskiwanie
 • Zarządzania kontrolami importu, eksportu i innych kwestii handlowych łącznie z autoryzacją aplikacji i zarządzaniem określaniem dostępu do kontrolowanej technologii i/lub artykułów, a także kontrolowaniem sankcji i embarg
 • Administrowania marketingiem, umowami, wspólnymi przedsięwzięciami i innymi działaniami biznesowymi, w tym między innymi przetwarzaniem faktur i płatności, zarządzeniem projektami oraz prowadzeniem ankiet i promocji
 • Opracowywania, sprzedaży, wytwarzania i udoskonalania produktów
 • Zapewniania gwarancji, obsługi klienta i jego wsparcia
 • Odpowiadania na zapytania lub problemy przesyłane do programu UTC Ombudsman
 • Przeprowadzania dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych łącznie z kontrolami kwestii prawnych, globalnej etyki i zgodności oraz zgodności z międzynarodowymi przepisami handlowymi oraz wszelkich wynikających z nich ujawnień względem agencji rządowych
 • Oceniania i zgłaszania konfliktów interesu
 • Rozwiązywania problemów dotyczących środowiska, stanu zdrowia i bezpieczeństwa łącznie z roszczeniami dotyczącymi urazów i szkód
 • Ścigania i zapewniania obrony roszczeń dotyczących postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych lub regulacyjnych, w tym między innymi działań przedsądowych, gromadzenia dowodów, ustaleń, dokumentacji sądowych i ustaleń w formie elektronicznej
 • Odpowiadania na wnioski organów ścigania i innych organów rządowych
 • Planowania działań biznesowych łącznie z planowaniem realizacji fuzji, przejęć i zbyć
 • Zgodnie z wymaganiami lub wyraźnym upoważnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami lub rozporządzeniami

Za wyjątkiem sytuacji wykorzystywania danych w związku z zawartą z Państwem umową lub koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego wykorzystywanie przez nas Danych osobowych będzie służyć wyłącznie uzasadnionym interesom biznesowym, tak jak opisano powyżej.

Gdzie przechowywane są Dane osobowe?

W związku z tym, że firma Riello, jej firma nadrzędna oraz spółka United Technologies Corporation („UTC”) to globalne firmy z lokalizacjami w wielu różnych krajach, możemy przekazywać Państwa informacje od jednej osoby prawnej do innej lub z jednego kraju do innego w obrębie firmy Riello i grupy firm UTC w celu zrealizowania wyżej wyszczególnionych celów.  Do krajów tych należą co najmniej Stany Zjednoczone, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kanada i inne kraje, w tym Azja. Przeniesiemy Państwa Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi i wyłącznie w stopniu koniecznym do realizacji wyżej opisanych celów.  W obrębie firmy UTC i firm grupy Riello informacje są przekazywane zgodnie z Wiążącymi regułami korporacyjnymi .

Firma Riello powołuje się na dostępne mechanizmy prawne w celu umożliwienia zgodnego z prawem przeniesienia danych osobowych przez granice krajów. W zakresie, w który firma Riello powołuje się na standardowe klauzule umowne (zwane także klauzulami modelowi) lub Wiążące reguły korporacyjne, w celu autoryzacji procesu przeniesienia firma Riello spełni te wymagania, w tym także w sytuacji możliwego konfliktu między tymi wymaganiami z Informacją o polityce prywatności.

Czy firma Riello wykorzystuje Państwa Dane osobowe do przesyłania Państwu komunikatów promocyjnych na podstawie preferencji i działań?

Firma Riello może wykorzystywać dostarczane przez Państwa Dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie produktów, usług, promocji, ofert specjalnych, ankiet i innych informacji, które mogą Państwa interesować na podstawie Państwa preferencji i działań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju komunikatów, prosimy o skorzystanie z funkcji „zrezygnuj z subskrypcji” na Stronie internetowej lub w Aplikacji lub o powiadomienie nas o tym drogą mailową pod adres privacy.compliance@riello.com  Firma Riello dopilnuje również, by wszelkie informacje marketingowe i promocyjne przesyłane drogą elektroniczną lub inną metodą komunikacji umożliwiały łatwy sposób wyłączenia lub rezygnacji z subskrypcji. Prosimy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z komunikatów promocyjnych, mogą Państwo nadal otrzymywać informacje na temat naszego konta lub zawieranych z nami transakcji.

Czy firma Riello udostępnia informacje, które gromadzi?

Firma Riello może udostępniać Państwa Dane osobowe naszym firmom stowarzyszonym, na przykład firmom w obrębie grupy UTC i/lub firmom, nad którymi firma Riello sprawuje kontrolę poprzez własność bezpośrednią lub pośrednią do wyżej wskazanych celów

Firma RIELLO nie prześle ani w żaden inny sposób nie przekaże i nie udostępni Państwa Danych osobowych poza wyżej wskazane firmy z następującymi wyjątkami:

 • Dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutorzy, agenci lub wykonawcy, których firma RIELLO upoważniła do realizacji usług w naszym imieniu. Firma RIELLO udostępni Państwa Dane osobowe wyłącznie stronom trzecim, którym firma RIELLO zgodnie z zawartą umową zakazała ujawniania informacji za wyjątkiem konieczności realizacji usług w imieniu naszej firmy lub zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi;
 • Zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi, na przykład w związku z udzieleniem odpowiedzi na uzasadniony wniosek prawny organów ścigania, sądów lub innych organów regulacyjnych lub władz;
 • Prowadzenia dochodzenia dotyczącego podejrzewanych lub rzeczywistych działań niezgodnych z prawem;
 • Zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym; lub też
 • Ułatwiania sprzedaży lub przenoszenia całości lub części naszej działalności lub naszych zasobów (w tym w związku z bankructwem).

Państwa Dane osobowe mogą również być przechowywane i przetwarzane przez naszych dostawców usług na terenie Stanów Zjednoczonych, krajów członkowskich Unii Europejskiej, Kanady, Azji i innych jurysdykcji.

W jaki sposób firma RIELLO zabezpiecza Państwa Dane osobowe?

Firma RIELLO zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Danych osobowych. Firma RIELLO przyjęła uzasadnione procedury fizyczne, elektroniczne i kierownicze, mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych.  Ze względu na charakter komunikacji internetowej nie możemy jednak zagwarantować, że proces przesyłania ich przez Państwa będzie bezpieczny.

W jaki sposób mogą Państwo korygować, zmieniać lub usuwać swoje informacje przechowywane przez firmę RIELLO?

Mogą Państwo w dowolnej chwili wnieść o uzyskanie dostępu do Państwa Danych osobowych, ich aktualizację, korygowanie, zmianę lub usuwanie. Firma RIELLO dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia terminowej aktualizacji i/lub terminowego usuwania informacji.  W celu zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkownika przed wprowadzeniem jakichkolwiek żądanych zmian firma RIELLO podejmie kroki związane z weryfikacją tożsamości użytkownika.  W celu uzyskania dostępu do Państwa Danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia lub też zgłoszenia problemów związanych ze Stroną internetową/z Aplikacjami, w celu zadania pytań lub zgłoszenia kwestii problematycznych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod adres privacy.compliance@riello.com . Niektóre z naszych Stron internetowych, Aplikacji i kont w mediach społecznościowych umożliwiają Państwu wprowadzanie korekt bez konieczności dalszego kontaktowania się z firmą RIELLO.

Prosimy pamiętać, że mimo iż zapewniamy Państwu pomoc w ochronie Danych osobowych, ochrona Państwa haseł i innych informacji dostępowych przed dostępem innych osób należy do Państwa obowiązków.

Co powinni Państwo wiedzieć na temat linków stron trzecich, jakie mogą pojawiać się na niniejszej Stronie internetowej?

W niektórych przypadkach firma RIELLO może podawać linki do stron internetowych poza kontrolą firmy RIELLO, w przypadku których firma RIELLO dokona wszelkich uzasadnionych starań, by oznaczyć je jako takie.  Firma RIELLO nie sprawuje jednak kontroli nad tego rodzaju stronami internetowymi stron trzecich i nie może ponosić odpowiedzialności za treści ani praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne strony internetowe.  Ponadto niniejsza Informacja o polityce prywatności nie obejmuje informacji gromadzonych na Państwa temat przez strony trzecie.

W jaki sposób firma RIELLO stosuje pliki cookie lub inne technologie śledzenia?

Pliki cookie

Firma RIELLO może stosować pliki cookie na swojej Stronie internetowej.  Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przesyłane do komputerów użytkowników i przechowywane na nich. Stosujemy pliki cookie w celu umożliwienia Stronie internetowej rozpoznawanie powracających na nią użytkowników, ułatwienia użytkownikom dostępu do Strony internetowej i zestawianie danych zbiorczych, co umożliwi udoskonalanie treści.  Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputerów ani plików użytkowników.  Jeśli nie życzą sobie Państwo, by pliki cookie były dostępne na tej lub jakiejkolwiek innej Stronie internetowej firmy RIELLO, należy dostosować ustawienia przeglądarki na uniemożliwienie lub wyłączenie stosowania plików cookie. Uniemożliwienie lub wyłączenie stosowania plików cookie lub podobnej technologii może jednak uniemożliwić Państwu uzyskiwanie dostępu do niektórych z naszych treści lub stosowanie niektórych funkcji Strony internetowej. Firma RIELLO może również stosować pliki cookie i podobną technologię wprowadzoną przez jednego z naszych partnerów biznesowych lub reklamowych w celu umożliwienia firmie RIELLO uzyskiwanie informacji na temat tego, które reklamy przyciągają użytkowników do naszej Strony internetowej.

Firma RIELLO dodatkowo monitoruje schematy ruchu użytkowników w obrębie swoich Stron internetowych według nazwy domeny, rodzaju przeglądarki, daty i godziny uzyskania dostępu oraz stron przeglądanych przez użytkownika. Nasze serwery sieci Web gromadzą nazwy domen, nie gromadzą jednak adresów e-mail osób odwiedzających. Tego rodzaju informacje są gromadzone w celu dokonania pomiaru liczby osób odwiedzających naszą Stronę internetową i w celu określenia, które obszary Strony internetowej użytkownicy uznają za przydatne na podstawie stopnia ruchu na konkretnych obszarach strony. Firma RIELLO wykorzystuje takie informacje w celu udoskonalenia doświadczeń użytkowników na Stronie internetowej i lepszego przygotowania przyszłych treści na podstawie zainteresowań użytkowników.

Sygnały nawigacyjne sieci Web

Niniejsza Strona internetowa może stosować również sygnały nawigacyjne sieci Web.  Sygnał nawigacyjny sieci Web zwykle jest pikselem na stronie internetowej, który może być wykorzystywany do śledzenia, czy dany użytkownik odwiedził konkretną stronę internetową w celu zapewnienia ukierunkowanych reklam.  Sygnały nawigacyjne sieci Web są wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że w przypadku wyłączenia plików cookie sygnały nawigacyjne sieci Web nie będą mogły śledzić Państwa aktywności.  Sygnał nawigacyjny sieci Web nadal naliczy wizytę na stronie internetowej, Państwa unikalne informacje nie zostaną jednak zapisane.

Informacje zgromadzone przez sygnały nawigacyjne sieci Web mogą obejmować informacje dotyczące adresu IP (patrz poniżej). Informacje związane z sygnałem nawigacyjnym sieci Web służą również do:

 • Przekazywania reklam i realizacji audytów oraz zgłaszania wiadomości e-mail;
 • Personalizacji;
 • Zgłaszania ruchu na stronie; oraz
 • Zliczania liczby odwiedzających.

Adresy IP

Adres protokołu internetowego (IP) to liczba wykorzystywana przez komputery w sieci w celu identyfikacji Państwa komputera podczas każdego logowania się w Internecie.

Firma RIELLO może gromadzić i śledzić adresy IP między innymi w celu:

 • Zachowania bezpieczeństwa w obrębie Strony internetowej;
 • Ograniczenia pewnym użytkownikom dostępu do Stron internetowych;
 • Rozwiązywania problemów technicznych; oraz
 • Umożliwienia lepszego zrozumienia sposobu korzystania ze Stron internetowych firmy RIELLO.

Pliki dzienników

Firma RIELLO (lub też strony trzecie w imieniu firmy RIELLO) może gromadzić informacje w formie plików dzienników, które zapisują aktywności na Stronie internetowej oraz statystyki dotyczące nawyków użytkowników w sieci.

Pliki dzienników są wykorzystywane tylko do celów wewnętrznych.  Przez stosowanie plików dzienników firma RIELLO może bezustannie udoskonalać i indywidualizować swoje Strony internetowe oraz aplikacje.

Wpisy takich dzienników pomagają nam w uzyskaniu między innymi:

 • Wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych;
 • Informacji na temat rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika;
 • Informacji na temat sesji użytkownika (na przykład adres URL, data i godzina odwiedzenia naszej Strony internetowej oraz dane dotyczące tego, przez jaki czas były one przeglądane na naszej Stronie internetowej); oraz
 • Innych podobnych danych nawigacyjnych lub dotyczących przeglądania

Informacje na temat sieci społecznościowych

Informacje na temat sieci społecznościowych to wszelkie informacje, na których udostępnianie programistom aplikacji stron trzecich, takim jak RIELLO, zezwalają Państwo sieci społecznościowej strony trzeciej.  Informacje na temat sieci społecznościowych obejmują wszelkie informacje będące częścią Państwa profilu i sieci strony trzeciej.  Do tego rodzaju sieci społecznościowych może należeć między innymi Twitter, Facebook, google+.

Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób informacje pochodzące z sieci społecznościowej mogą zostać przez nas pozyskane (lub przez innych programistów aplikacji stron trzecich), prosimy o przejście do strony ustawień konkretnej sieci społecznościowej.  Dodatkowo potwierdzają Państwo, że możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu dopasowania informacji pochodzących z sieci społecznościowej do celów reklamowych.

Firma RIELLO nie może zapewnić bezpieczeństwa informacji udostępnianych przez Państwa stronom trzecim, w tym informacji, które Państwo udostępniają na stronach mediów społecznościowych.

Więcej informacji na temat plików cookie i innych technologii śledzenia można znaleźć, klikając tutaj.

W jaki sposób firma RIELLO może wykorzystywać dane dotyczące lokalizacji?

RIELLO oraz UTC są globalnymi dostawcami systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia.  Nasze systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia promują zintegrowane i wysoce wydajne budynki, które cechuje wyższy poziom bezpieczeństwa, inteligencji i ekologii.  W związku z tym oto kilka przykładów, w których dane dotyczące lokalizacji mogą być wymagane do podania w celu zrealizowania niektórych usług oferowanych przez firmę RIELLO:

 • W celu zwiększenia wydajności produktu
 • W celu określenia, który z techników serwisowych znajduje się najbliżej danego wezwania serwisowego.

We wszystkich przedstawionych przypadkach firma RIELLO poprosi o udzielenie zgody na gromadzenie Państwa danych lokalizacyjnych, w związku z czym takie gromadzenie danych będzie dla Państwa widoczne — będą Państwo mieli okazję zdecydować, czy życzą sobie podania swoich danych lokalizacyjnych.  Jeśli zdecydują Państwo o niepodawaniu danych lokalizacyjnych, firma RIELLO może nie być w stanie zapewnić wymaganej usługi lub realizacji żądanej transakcji.

Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe?

Dane osobowe dostarczane przez Państwa firmie RIELLO są przechowywane wyłącznie przez okres w uzasadniony sposób wymagany do celów, do których zostały one zgromadzone z uwzględnieniem naszej potrzeby wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, rozwiązania problemów serwisowych klientów, zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i zapewnienia użytkownikom nowych lub udoskonalonych usług.  Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez uzasadniony okres po zaprzestaniu użytkowania przez Państwa Strony internetowej lub Aplikacji firmy RIELLO. Po tym czasie Państwa Dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich systemów firmy RIELLO bez powiadomienia.

Jakimi dodatkowymi informacjami powinni dysponować konkretni użytkownicy?

Rodzice, opiekunowie i osoby niepełnoletnie:  Nasze Aplikacje i Strony internetowej są przeznaczone dla odwiedzających w wieku co najmniej 18 roku życia lub pełnoletnich w danej jurysdykcji lub miejscu zamieszkania.  Firma RIELLO nie żąda w świadomy sposób podania informacji od dzieci ani też nie prowadzi wobec nich sprzedaży produktów lub usług.  Jeśli nie spełnią Państwo wyżej opisanych wymagań wiekowych, prosimy nie wprowadzać do niej ani do jakiejkolwiek innej Strony internetowej lub Aplikacji firmy RIELLO swoich Danych osobowych.

Użytkownicy z Kalifornii:  Mieszkańcy Kalifornii mogą jednorazowo zażądać uzyskania informacji, które firma RIELLO udostępniła innym firmom do wykorzystania w bezpośrednim marketingu wewnętrznym w ciągu roku kalendarzowego (określone przez kalifornijską ustawę „Shine the Light Law”).  Jeśli dotyczy, informacje te będą uwzględniać listę kategorii Danych osobowych, które zostały udostępnione oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, którym firma RIELLO udostępniła takie informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym.  W celu uzyskania tych informacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod adres privacy.compliance@riello.com z informacją „Wniosek dotyczący ustawy California Shine the Light Privacy” w tytule, a także w treści wiadomości.

Użytkownicy z UE:  Mają Państwo prawo do złożenia skargi do krajowego lub stanowego organu ds, ochrony danych, który może również nosić nazwę organu nadzorczego.  Mają Państwo również prawo do:  (i) dostępu do swoich Danych osobowych, ich korygowania lub usuwania; (ii) żądania ograniczenia przetwarzania; lub (iii) sprzeciwienia się przetwarzaniu pewnych Danych osobowych oraz żądania przeniesienia danych w pewnych okolicznościach.  W celu skontaktowania się z firmą RIELLO w kwestii wniesienia prośby o uzyskanie dostępu do danych, ich skorygowania, usunięcia, uniemożliwienia lub też ograniczenia ich wykorzystywania albo ich przeniesienia prosimy o skorzystanie z metod kontaktu wskazanych na końcu niniejszego dokumentu.

Użytkownicy z USA:  Firma RIELLO nie gromadzi numerów ubezpieczenia społecznego za pośrednictwem swoich stron internetowych.  Firma RIELLO gromadzi jednak numery ubezpieczenia społecznego w przypadkach wymaganych zgodnie z przepisami prawa, na przykład do celów podatkowych i związanych z wynagrodzeniem swoich pracowników.  Podczas gromadzenia i/lub wykorzystywania przez firmę RIELLO numerów ubezpieczenia społecznego firma RIELLO zastosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony poufności, ograniczenia dostępu do zasady Need to know i wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz planów przechowywania dokumentów.

W jaki sposób firma RIELLO może zmienić niniejszą Informację o polityce prywatności?

Firma Riello może być zmuszona do aktualizacji niniejszej Informacji o polityce prywatności.  Niniejsza Informacja o polityce prywatności może podlegać okresowym modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia.  Zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania niniejszej Informacji o polityce prywatności pod kątem wszelkich zmian.  Istotne zmiany zostaną wskazane w górnej części niniejszej Informacji o polityce prywatności.

W jaki sposób mogę skontaktować się z firmą RIELLO?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Informacji o polityce prywatności lub też w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki nasza firma lub nasi dostawcy usług postępują z Państwa danymi osobowymi lub jeśli możemy w jakikolwiek sposób pomóc w optymalizacji wartości niniejszej Strony internetowej lub Aplikacji dla Państwa, prosimy o przesłanie wiadomości mailowej pod adres privacy.compliance@riello.com.  W przypadku pytań dotyczących ogólnych praktyk prywatności firmy RIELLO prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod adres   privacy.compliance@riello.com.

Jeśli znajdują się Państwo w kraju, w którym będzie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i chcieliby Państwo skontaktować się z lokalnym inspektorem ochrony danych, prosimy pamiętać, że Państwa wiadomość mailowa i Państwa wniosek zostaną skierowane do odpowiedniej osoby.  Jeśli chcieliby Państwo uniemożliwić udostępnianie swoich Danych osobowych naszej firmie lub usunąć swoje Dane osobowe, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod adres privacy.compliance@riello.com.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.