Ogólna informacja o prywatności

Niniejsza Informacja dotyczy sposobu, w jaki Carrier Global Corporation Inc. oraz jej spółki zależne i powiązane (zwane łącznie Carrier) mogą gromadzić i przetwarzać twoje dane osobowe, niezależnie od witryn internetowych i aplikacji mobilnych, które mogą posiadać własne informacje o prywatności (prosimy o zapoznanie się z odpowiednią informacją na danej witrynie lub w aplikacji mobilnej). Osoby ubiegające się o pracę w Carrier prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o prywatności dla Kandydatów na Pracowników. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, Carrier posiada Informację o prywatności HIPAA. Więcej informacji o plikach cookies znajdujących się na naszych Witrynach oraz w naszych Aplikacjach znajduje się w Polityce dotyczącej plików Cookies.

Carrier kontaktuje się z osobami na różne sposoby: jako użytkownikami końcowymi naszych produktów, pracownikami naszych klientów biznesowych i dostawców oraz innymi członkami naszych społeczności. Aby umożliwić te interakcje, Carrier może gromadzić i przetwarzać dane osobowe. Firma Carrier wdrożyła środki techniczne, administracyjne i fizyczne w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych, które mogą być przez nas gromadzone. Ponieważ niniejsza Informacja dotyczy różnych sytuacji, niektóre informacje zawarte w niniejszej Informacji mogą nie mieć do ciebie zastosowania. Na przykład, jeżeli nie posiadasz gwarancji udzielonej przez firmę Carrier, Carrier nie będzie zbierał od Ciebie informacji dotyczących gwarancji. Ponadto, Carrier przestrzega obowiązujących przepisów prawa i nie gromadzi ani nie wykorzystuje danych osobowych w miejscach, w których jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

Prosimy o regularne przeglądanie niniejszej Informacji w celu zapoznania się ze wszelkimi zmianami, ponieważ możemy ją okresowo aktualizować bez wcześniejszego powiadomienia. Data wejścia w życie niniejszej Informacji znajduje się poniżej.

Jakie dane osobowe może gromadzić Carrier?

Carrier gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Ponieważ niniejsza Informacja dotyczy wielu różnych sytuacji, niektóre z wymienionych w niej elementów danych mogą nie odnosić się do konkretnej sytuacji. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Carrier, o którym mowa w sekcji “Jak można skontaktować się z Carrier” poniżej.

Rodzaje danych osobowych
Praca zlecona
Personel dostawców, sprzedawców i klientów biznesowych
Wizytatorzy systemów i urządzeń Carrier
Osoby uprawnione do korzystania z systemów Carrier
Konsumenci i użytkownicy końcowi niektórych produktów Carrier
Inne
Imię i nazwisko, w tym nazwi-
sko rodowe, drugie imię, przy-
rostek (np. Junior lub Senior) oraz zwrot grzecznościowy (np. Pan lub Pani)
x
x
x
x
x
x
Podstawowe informacje identyfikacyjne, takie jak data urodzenia, płeć i/lub pokrewieństwo z posiadaczem polisy ubezpieczeniowej
x
x
x
x
x
x
Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach
x
x
x
x
x
x
Informacje kontaktowe w miejscu pracy, w tym numery telefonów, faksów, adresy e-mail, numery pagerów, adresy pocztowe i miejsca pracy
x
x
x
x
x
x
Adres domowy, prywatny adres e-mail i numer telefonu domowego, w tym prywatnego telefonu komórkowego
x
x
x
x
x
x
* np. osoby pozostające na utrzymaniu pracowników Carrier i członkowie ich rodzin, osoby kontaktowe w nagłych wypadkach, strony roszczeń ubezpieczeniowych

W jakim celu Carrier wykorzystuje gromadzone przez siebie dane osobowe?

Z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zawartej z tobą umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego, Carrier będzie wykorzystywał twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak te opisane poniżej.

Cel
Praca zlecona
Personel dostawców, sprzedawców i klientów biznesowych
Wizytatorzy systemów i urządzeń Carrier
Osoby uprawnione do korzystania z systemów Carrier
Konsumenci i użytkownicy końcowi niektórych produktów Carrier
Inne
Prowadzenie regularnych operacji biznesowych, w tym projektowanie i opracowywa-
nie produktów, zarządzanie Systemem Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP), wysyłanie faktur i pobie-
ranie płatności, dokonywanie płatności oraz dostarczanie towarów i usług klientom, co może obejmować udostępnia- nie ograniczonych danych osobowych klientom lub innym partnerom biznesowym
x
x
x
x
x
x
Dostarczanie żądanych produktów i usług, co może obejmować wykorzystanie geolokalizacji do pewnych zastosowań w sposób znany i przejrzysty
x
x
x
x
x
x
Prowadzenie kampanii charytatywnych
x
x
x
x
x
x
Planowanie zatrudnienia, w tym wpływ na planowanie i sprawozdawczość budżeto-
wą i finansową
x
x
x
x
x
x
Reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu, w tym w nagłych wypadkach
x
x
x
x
x
x
Zarządzanie komunikatami i ogłoszeniami
x
x
x
x
x
x
Planowanie i zapewnianie programów i usług w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, w tym badań przesiewowych na obecność narkotyków oraz programów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy
x
x
x
x
x
x
Raportowanie i analizy statystyczne, w tym globalna liczba pracowników przedsię-
biorstwa, dane demograficzne oraz raporty wymagane przez obowiązujące prawo
x
x
x
x
x
x
Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, w tym kontrola dostępu i ochrona, dostęp do obiektu i bezpieczeństwo oraz gotowość na wypadek katastrofy
x
x
x
x
x
x
Zarządzanie, utrzymywanie i zabezpieczanie systemów technologii informacyjnej (“IT”), takich jak sieci kompute-
rowe, poczta elektroniczna, dostęp do Internetu, Systemy Planowania Zasobów Przed- siębiorstwa (“ERP”) oraz prze-
pływy pracy, w tym
 1. Kontrola dostępu i bezpie-
  czeństwo systemów komputerowych i innych
 2. Dostęp do Internetu, intranetu, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i innych systemów elektronicznych
 3. Skanowanie i analiza wirusów, włamań i zagrożeń wewnętrznych
 4. Tworzenie i analiza dzienników dla celów bezpieczeństwa i pomocy technicznej
 5. Zapewnienie wsparcia działu pomocy technicznej i działań związanych z konserwacją systemu
 6. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych oraz świadczenie usług odzyskiwania danych po awarii
x
x
x
x
x
x
Nadzorowanie śledzenia lokalizacji, czasu trwania i innych elementów telematycznych określonych aktywów i aplikacji Carrier w celu zarządzania świadczonymi usługami, bezpieczeństwem, ochroną i wydajnością
x
x
x
x
x
x

Komu Carrier może udostępniać gromadzone przez siebie informacje?

Carrier nie będzie sprzedawał ani w inny sposób udostępniał twoich danych osobowych poza grupę spółek Carrier, z wyjątkiem:

 • usługodawców zatrudnionych przez Carrier do świadczenia usług w naszym imieniu. Carrier będzie udostępniał twoje dane osobowe wyłącznie tym dostawcom usług, którym na mocy umowy zabronił wykorzystywania lub ujawniania twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych; przestrzegania zobowiązań prawnych, w tym m.in. w odpowiedzi na uzasadnione żądanie organów ścigania lub innych rządowych organów regulacyjnych;
 • prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzeń lub faktycznych działań niezgodnych z prawem;
 • zapobiegania uszczerbkom na zdrowiu lub stratom finansowym; lub
 • wspierania sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub aktywów, w tym w drodze postępowania upadłościowego.

Jeżeli świadczysz usługi na rzecz Carrier i musisz uzyskać dostęp do funkcji klienta lub użytkownika końcowego, Carrier może być zmuszony do przekazania twoich danych osobowych temu klientowi lub użytkownikowi końcowemu, aby ułatwić ci dostęp do witryny zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zawartej z tobą umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego, twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu realizacji uzasadnionych interesów biznesowych, jak określono powyżej.

Gdzie Carrier przechowuje twoje dane osobowe?

Ponieważ Carrier jest firmą globalną, posiadającą oddziały w wielu różnych krajach, możemy przekazywać informacje o tobie z jednego podmiotu prawnego do drugiego lub z jednego kraju do drugiego w celu realizacji wyżej wymienionych celów. Do krajów tych należą m.in. Stany Zjednoczone, wiele państw członkowskich Unii Europejskiej, Kanada oraz inne kraje, w tym niektóre kraje azjatyckie, takie jak Indie. Twoje dane osobowe będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych powyżej.

Carrier opiera się na dostępnych mechanizmach prawnych, które umożliwiają legalny transfer danych osobowych za granicę. W zakresie, w jakim Carrier opiera się na standardowych klauzulach umownych (zwanych również klauzulami modelowymi) lub na Wiążących Regułach Korporacyjnych, które zezwalają na transfer danych, Carrier będzie przestrzegał tych wymogów, również w przypadku rozbieżności pomiędzy tymi wymogami a niniejszą Informacją.

Jak długo Carrier przechowuje Dane osobowe?

Carrier przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one pierwotnie zgromadzone, oraz przez dodatkowy okres wymagany przez obowiązujące prawo lub przepisy, postępowania sądowe, administracyjne lub arbitrażowe, a także wymagania audytu.

Jakie masz możliwości wyboru sposobu, w jaki Carrier wykorzystuje twoje dane osobowe?

Tam, gdzie jest to możliwe, Carrier zapewni tobie możliwość podjęcia decyzji o przekazaniu lub nieprzekazaniu twoich Danych osobowych. Mogą jednak zaistnieć okoliczności, w których nie będziesz miał możliwości wyboru, np. w przypadku praktyk związanych z bezpieczeństwem IT, takich jak skanowanie wirusów i złośliwego oprogramowania w przypadku osób mających dostęp do sieci Carrier. W zależności od charakteru danych osobowych oraz powodu, dla którego Carrier może ich wymagać, Carrier może nie być w stanie spełnić twojego żądania bez gromadzenia i przetwarzania twoich danych osobowych.

Zawsze będziesz miał możliwość wyboru, czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingowych. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe i chciałbyś zażądać zaprzestania ich wykorzystywania do celów marketingowych, skontaktuj się z przedsiębiorstwem, od którego otrzymujesz komunikaty marketingowe. Dane kontaktowe znajdują się w komunikatach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Jakie dodatkowe informacje powinny znać poszczególne osoby?

Mieszkańcom Kalifornii przysługują prawa wynikające z kalifornijskiej ustawy o prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act „CCPA”), obowiązującej od 1 stycznia 2020 r., w tym prawo do:

 1. uzyskania informacji o tym, jakie kategorie twoich danych osobowych zostały przez nas zgromadzone i wykorzystane, w tym również o tym, w jaki sposób dane osobowe zostały zgromadzone;
 2. uzyskania informacji o tym, jakie kategorie danych osobowych są sprzedawane lub ujawniane, a jeśli są sprzedawane lub ujawniane – jakie kategorie osób trzecich je otrzymują;
 3. uzyskania dostępu do poszczególnych danych osobowych zgromadzonych na twój temat oraz
 4. żądania usunięcia twoich danych osobowych.

Żądania wykonania praw wynikających z CCPA podlegają weryfikacji przez Carrier i podlegają również pewnym ograniczeniom wynikającym z CCPA. Carrier nie będzie dyskryminował mieszkańców Kalifornii w związku z korzystaniem przez nich z jakichkolwiek praw przysługujących im na mocy CCPA.

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych zgodnie z CCPA, Carrier nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim. Jeżeli nasze praktyki ulegną zmianie, zaktualizujemy niniejszą Informację o prywatności i podejmiemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Mieszkańcy Kalifornii, którzy chcą skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA, mogą skontaktować się z Carrier pod adresem privacy@carrier.com lub za pomocą strony internetowej webform. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie “California Privacy Rights” (Prawa w zakresie prywatności w Kalifornii), a następnie opisać charakter swojej prośby. Możesz również zadzwonić do Carrier w sprawie CCPA pod numer 1-833-617-0050.

Zgodnie z kalifornijską ustawą “Shine the Light Law”, mieszkańcy Kalifornii mogą co roku zażądać uzyskania informacji, które w poprzednim roku kalendarzowym zostały przekazane innym podmiotom na potrzeby marketingu bezpośredniego. Carrier nie udostępnia twoich danych osobowych innym przedsiębiorstwom w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego.

Użytkownicy z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i innych krajów, w których obowiązują przepisy o prywatności: Masz prawo złożyć skargę do krajowego lub stanowego organu ochrony danych, który może być również znany jako organ nadzorczy. Masz również prawo do wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich korekty lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania niektórych danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także do przenoszenia danych w określonych okolicznościach. Wszelkie wnioski o dostęp do danych, ich korektę, usunięcie, wniesienie sprzeciwu, ograniczenie lub przeniesienie danych należy kierować do Carrier, korzystając z poniższych metod kontaktu.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Carrier nie gromadzi Numerów Ubezpieczenia Społecznego za pośrednictwem www.carrier.com. Carrier gromadzi jednak Numery Ubezpieczenia Społecznego w przypadkach wymaganych przez prawo, np. dla celów podatkowych i płacowych swoich pracowników. W przypadku gromadzenia i/lub wykorzystywania przez Carrier Numerów Ubezpieczenia Społecznego, Carrier dołoży należytej staranności poprzez ochronę poufności, ograniczenie gromadzenia danych, zapewnienie dostępu na zasadzie ograniczonego dostępu, wdrożenie

Jak można skontaktować się z Carrier?

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub zaktualizować, jeżeli masz pytania dotyczące ogólnych zasad ochrony prywatności stosowanych przez Carrier lub jeżeli chcesz złożyć skargę, napisz na adres privacy@carrier.com.

Ostatnia aktualizacja: Luty 2022 r.