1. Jaki jest cel programu?

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

 1. Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Program CZYSTE POWIETRZE można łączyć z Ulgą termomodernizacyjną

 1. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 1. Dlaczego warto?
 • Dbałość o środowisko naturalne
 • Wsparcie finansowe
 • Oszczędności w eksploatacji urządzeń
 1. Poziom dofinansowania:

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 1. Okres wdrażania Programu realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:
  • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
  • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r
 2. Terminy i sposób składania wniosków:
  • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
  • szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.
 3. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie CZYSTE POWIETRZE?

W naszej zakładce Urządzenia marki Beretta znajdują się wszystkie modele kotłów i pomp ciepła marki Beretta spełniające kryteria programów CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA oraz STOP SMOG.

 1. Program CZYSTE POWIETRZE a ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Źrodło: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

 

UWAGA: Zawarte powyżej informacje stanowią ogólne wytyczne, które mogą ulegać zmianie w trakcie trwania programu. Szczegóły i wszelkie aktualizacje dotyczące Programu CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

Szczegółowe informacje na temat prefinansowania w formie zaliczki maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#o_dotacji